יש להמתין מספר שניות להורדת הדו"ח....

כמה חסכתי עד היום?

0

מהן ההפקדות שלי?

0

מה סך הפיצויים שמגיע לי?

פרטי לקוח

פרטי
משפחה
ת.ז
מין
תאריך לידה
מצב משפחתי
מספר ילדים
פתירה
תאריך פתירה

סטטוס פוליסות

מס
שם חברה
שם תוכנית
מס' עמית
וותק
סטטוס
מעמד
יתרה
הערות

רשימת תוכניות

תוכנית
נתונים כספיים
נתוני ביטוח
פרטים
סוג הפקדה

מהכספים שחסכתי עד היום - כמה מיועד להון וכמה לקצבה?

מס
שם חברה
שם תוכנית
מס' עמית
הון
קצבה
קצבה לא משלמת
לבחירה
סה"כ

יתרות לפי תקופה

מס
שם חברה
שם תוכנית
מס' עמית
רכיב יתרה
סוג יתרה
סה"כ יתרה
תקרת ההפקדה המוטבת

יתרות לפי רכיב יתרה

מס
שם חברה
שם תוכנית
מס' עמית
סוג יתרה
סוג תקופה
סה"כ יתרה
תקרת ההפקדה המוטבת

מתי הכסף נזיל והזכויות לעניין כספי פיצויים

מס
תוכנית
מועד נזילות כספי תגמולים לגמל והשתלמות
יתרת כספי תגמולים נזילים לגמל והשתלמות
צבירת כספי פיצויים פטורים מעבידים קודמים
פדיון כספי פיצויים פטורים לקצבה מעבידים קודמים
צבירת כספי פיצויים מעבידים קודמים ברצף קצבה
צבירת כספי פיצויים מעבידים קודמים ברצף זכויות
צבירת פיצויים 31.12.1999 שיועדו לקצבה מתוך סך הצבירה לרצף קצבה
ערך פדיון מרכיב הפיצויים לצרכי מס של מעסיק נוכחי
פדיון כספי פיצויים מעבידים קודמים ברצף זכויות
תקרת ההפקדה המוטבת
ערכי פדיון כספי פיצויים נזילים להון מעבידים קודמים
האם קיים רצף פיצויים לקצבה
האם קיים רצף זכויות פיצויים
יתרת פיצויים שלא עברו התח שבנות

כמה כסף צפוי לי בעתיד?

פרטי תוכנית
סה"כ חיסכון צפוי
סכום לקצבה צפוי
קצבה חודשית צפויה
הון צפוי
מס
שם חברה
שם תוכנית
מס' עמית
סה"כ חיסכון צפוי בגיל פרישה (כולל פרמיות)
סה"כ חיסכון צפוי בגיל פרישה (ללא פרמיות)
סכום לקצבה – עם הפקדות
סכום לקצבה – בלי הפקדות
קצבה חודשית בלי הפקדות
קצבה חודשית עם הפקדות
הון – עם הפקדות
הון – ללא הפקדות
שיעור פנסיית זיקנה צפויה
גיל פרישה לחישוב

הביטוחים וההגנות שלי - ממה הם מורכבים?

מס
תוכנית
סוג מבוטח
שם כיסוי
סכום כיסוי
עלות כיסוי
כיסויים ביטוחיים
פרטים נוספים

מי הם המוטבים?

שם החברה
שם התוכנית
מס עמית
סוג מבוטח
שם מוטב
מספר מזהה
תאריך לידה
זיקה המוטב למבוטח
חלק המוטב באחוזים
הגדרת מוטב
מהות מוטב
תאריך עדכון אחרון

פירוט מסלולי השקעה

פרטי מסלול ההשקעה
תשואות – ממוצעת שנתית
סטיית תקן
תוכנית
שם המסלול
התמחות
יתרה
מצטברת 12 חודשים
24 חודשים
36 חודשים
60 חודשים
36 חודשים
60 חודשים
מדד שארפ
חשיפה למניות

מבנה הפרשות

מס
תוכנית
מעסיק/שכר
פיצויים
תגמולים עובד
תגמולים מעביד
תגמולים 47
אובדן כושר עבודה
שונות עובד
שונות מעביד
קה"ש עובד
קה"ש מעביד
תגמולים פרט
ריסק מוות

הפקדות

מס
שם חברה
שם תוכנית
מס' עמית
שם משלם
סה"כ הפקדות עובד לתגמולים בשנה
סה"כ הפקדות מעביד לתגמולים בשנה נוכחית
סה"כ הפקדות לפיצויים בשנה נוכחית

פרטי הפקדות והפרשות

פרטי הפקדות והפרשות

מס
חודשי שכר
שכר
פיצויים
תגמולים עובד
תגמולים מעביד
תגמולים 47
אובדן כושר עבודה
שונות עובד
שונות מעביד
קה"ש עובד
קה"ש מעביד
תגמולים פרט
ריסק מוות
חיסכון לילד
סה"כ

פרטי חוב ופיגורים

מס
שם חברה
שם תוכנית
מס' עמית
תאריך תחילת פיגור
תאריך תחילתו של רצף הפיגור האחרון
מספר חודשי פיגור
סוג חוב
סה"כ סכום חובות/פיגורים מצטבר
האם קיימים כספים לא משויכים ברמת המעסיק?

פרטי כתובות כפי שרשום בגופים המוסדיים

מס
תוכנית
יישוב
רחוב
מס בית
כניסה
דירה
מיקוד
תא דואר
מס טלפון קווי
טלפון סלולארי
מספר פקס
דואר אלקטרוני והערות

פרטי מעסיקים

מס
שם חברה
שם תוכנית
מס' עמית
שם מעסיק
מספר מעסיק
מספר מזהה
תיק ניכויים
מספר טלפון
מספר פקס
דואר אלקטרוני

פרטי מיופה כוח

מס
שם חברה
שם תוכנית
מס' עמית
סוג מיופה כוח
מיופה כח -זיהוי
למיופה הכח יש הרשאה לביצוע פעולות
מספר מזהה
שם מיופה כוח
תאריך מינוי סוכן

שיעבודים עיקולים

מס
שם חברה
שם תוכנית
מס' עמית
שיעבוד
עיקול

הלוואות

מס
תוכנית
מספר סידורי
סכום הלוואה
מועד קבלת הלוואה
מועד סיום הלוואה
יתרת הלוואה לתשלום
תקופת החזר ההלוואה בחודשים
ריבית
סוג ריבית
סוג הצמדה
תדירות החזר ההלוואה
סוג החזר
סכום ההחזר התקופתי

פרטים תפעוליים

מס
שם חברה
שם תוכנית
מס' עמית
מספר מסלקה
קידוד אחיד
תאריך ביצוע

ט.ל.ח. הנתונים המוצגים הינם לאחר עיבוד ממוחשב

הנתונים הקובעים הנם בהתאם לנתונים הרשומים בחברות המנהלות ובהתאם לתנאי התוכניות בפועל ובכפוף להחלטת הגופים

המנהלים.

ככל שיש אי התאמה בין הנתונים המופיעים בחוברת זו לבין החברות המנהלות, האחרונים יהיו הקובעים

דילוג לתוכן