תקנון אתר

אתר אינטרנט זה, "האתר", נועד למתן שירות של הסוכנות, ניוקום סוכנות לביטוח. הגלישה והשימוש באתר זה, על כל המידע והשירותים הניתנים בו ואשר יינתנו בו בעתיד ומפעם לפעם הינם בכפוף להוראות ולמפורט להלן. שימוש באתר מהווה הסכמה מצדך להוראות ולתנאים אלה והנך מתחייב לפעול לפיהם:
1. המשתמש אינו רשאי לאחסן את תוכנו של אתר אינטרנט זה .להעתיק, להפיץ, באופן כל שהוא או בכל צורה שהיא וזאת ללא קבלת אישור מאת ניוקום סוכנות לביטוח בכתב.
2. המידע המופיע באתר נכון למועד פרסומו, וניוקום עושה כל מאמץ לעדכן בזמן את הקבצים המצורפים כמידע כללי בלבד ואתר זה אינו משקף את מכלול השירותים והמוצרים הקיימים בסוכנות.
3. למען הסר ספק ובכל מקרה, ההוראות המפורטות הכתובות בפוליסות של חברות הביטוח ו/או כל חברה אחרת (כגון התעריפים, התנאים, המחירים וכד') גוברות על כל המידע המופיע באתר אינטרנט זה.
4. הפרסום באתר אינו מהווה הצעה ו/או ייעוץ המתחשבים בנתונים ובצרכים האישיים שלך לרכישה ו/או ביצוע פעולות ו/ או עסקאות כלשהן, ואין בהן שום המלצה ו/או חוות דעת ו/או תחליף לשיקול דעת מקצועי.
5. תוכנו של אתר האינטרנט "ניוקום סוכנות לביטוח", מוגן בזכויות יוצרים מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר – לרבות בעיצוב האתר ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, תמונה וקובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בו . לפיכך אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתה של ניוקום סוכנות לביטוח בכתב ומראש. התמונות המופיעות באתר הם למטרות המחשה בלבד, ולא לשום מטרה אחרת כל הזכויות שמורות לעורך האתר ולבעל  האתר, ניוקום סוכנות לביטוח.
6. המשתמש מסכים, מצהיר ומתחייב במפורש ליטול על עצמו בלבד את כל האחריות לרבות כל סיכון אפשרי הנובעים מכל שימוש שיעשה באתר. מובהר, למען הסר ספק כי בעל האתר ומתכנניו אינם אחראים באופן כלשהו לנזקים ו/או להפסדים העלולים להיגרם כתוצאה מהסתמכות על נתונים המוצגים באתר ו/או לנזק מסוג כל שהוא.
7. ניוקום אינה מתחייבת כי כל הקישורים והטפסים שימצאו באתר יהיו תקינים.  ניוקום רשאית להסיר קישורים שנכללו בעבר – לפי שיקול דעתה. קישור באתר אינו מהווה אישור למתן מידע מלא ועדכני. ניוקום שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את המידע שבאתר בכל זמן שהוא.
8. ניוקום אינה צד לכל עסקה המתבצעת, כולה או חלקה, באמצעות אתר זה בין הגולשים באתר לבין צד ג' ,ואינה אחראית בכל צורה לתנאי העסקה, טיבה או אישורה. וכל אחריות הינה על המשתמש בלבד.
9. ניוקום ממליצה להתייחס בזהירות ובביקורתיות למידע שמתפרסם באינטרנט, ובכלל זה מידע שמפרסמים משתמשים באתר עצמו. ככל שאמורים הדברים במידע מקצועי, התייחס למידע זה בזהירות ובקפידה, וזכור כי איננו תחליף להתייעצות עם אנשי המקצוע המתאימים. למען הסר כל ספק המידע באתר זה ניתן כמידע כללי בלבד, ולא לצורך ביצוע פעולות ו/או עסקאות מסוג כל שהוא לפיכך אין להסתמך על נתון כלשהו המובא באתר זה לשם ביצוע פעולה או עסקה כלשהם.
10. ידוע לי כי ניוקום עשויה להפעיל תוכנות הצוברות מידע על פעילותי ודפוסי השימוש שלי באתר לצורך שיפור השירותים שהיא מציעה ולהתאמה טובה יותר של השירות לצרכיי ואני מסכים/ה לכך.
11. ידוע לי כי המידע הנמסר על ידי באתר עשוי להישמר במאגרי המידע של הסוכנות. הנני מסכים כי הפרטים שמסרתי ישמרו במאגרי המידע או במאגרי הלקוחות של החברה ו/או מי מטעמה. כמו כן, ידוע לי כי המידע ישמש את הסוכנות לצורך פעילות ו/או כמאגר לדיוור ישיר ו/או לצורך משלוח דבר פרסומת אשר עשוי לעניין אותי, בין באמצעות פקס, הודעה אלקטרונית, או הודעת מסר ובכל דרך אחרת.
אם לא תהיה מעוניין במידע או בפניות כאמור, תוכל להודיענו על כך בכתב בכל עת.
12. ניוקום לא תישא בכל אחריות לתוכן המודעות והמידע המסחרי שיפורסמו באתר. פרסום המודעות אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים או המוצרים המוצעים בהן למכירה. כל עסקה שתיעשה בעקבות מודעה או מידע המתפרסמים באתר יסוכמו ישירות בינך לבין המפרסם הנוגע בדבר. ניוקום סוכנות לביטוח אינה צד לכל עסקה כזו, והיא לא תישא באחריות לשירותים וטובין שיוצעו במודעות המתפרסמות באתר או ירכשו באמצעותן .
13. על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהסכם זה או מהאתר הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוזות תל-אביב, המרכז בישראל.
* האמור בתקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אולם הוא כמובן מיועד גם לנשים

לקבלת הצעת מחירצור קשר >